Kategorier
Frilans

Advokat Ylva Fransson har kränkt en motpart utan ombud

Advokat Ylva Fransson har agerat så att en kvinna med mål i Stockholms tingsrätt blivit allvarligt kränkt. 

Att man inför öppen ridå kan tillåtas att utsättas så, känns overkligt, säger Ulrika Holmgren.

Bakgrunden är att det vid en granskning av advokat Ylva Fransson, Holland Advokatbyrå AB, har visat sig att hon börjat ställa nya krav efter en förlikning ingåtts.

”En förlikning accepteras endast om förlikningsavtalet stadfästs i dom”, skriver hon i en inlaga.

Men före det hade hon själv skrivit ett förlikningsförslag utan ett sådant krav. Tvärtom hade hon förklarat att talan skulle återkallas.

När en förlikning ingås kan ett mål avslutas på två sätt. Det ena är att målet återkallas och skrivs av, vilket gör att mål kan startas igen om samma sak. Det andra är att förlikningen stadfästes i en dom och då uppkommer rättskraft som gör att man inte kan få samma sak prövad igen.

Även tingsrätten reagerade på advokatens sätt att arbeta.

”Den korrekta handläggningen från tingsrättens sida är således, enligt det ingivna förlikningsavtalets formulering, att skriva av målet”, skriver tingsrätten. Och så blev det till slut.

Men advokatens nya krav medförde onödigt extraarbete för den som utsatts. Ersättning för det kan begäras vid sidan av en förlikning enligt speciella regler i rättegångsbalken, på grund av s k vårdslös processföring. Men när det begärdes började advokaten återigen med nya invändningar.

Och ännu en gång blev det fel. Advokaten angav att kravet på ersättning skulle ingå som en del i förlikningen, vilket det inte skulle. Hon var vidare hård mot motparten.

”Någon ytterligare korrespondens i frågan kommer inte att ske”, skrev hon och underströk att målet annars kunde gå till förhandling.

Det senare agerandet medförde att motparten drog tillbaka sitt krav på ersättning under tvång.

– Som maffiametoder. Jag hade inget annat val vare sig ekonomiskt eller hälsomässigt, säger Ulrika Holmgren.

I granskningen har advokatsamfundet ombetts att uttala sig, men man svarade att den frågan måste komma från en utsatt och inte en journalist. Därför har den utsatte ställt sig bakom frågetecknen kring advokaten, vilket medfört att ett disciplinärende påbörjats vid samfundet.

Ett beslut väntas inom några månader. En försvårande omständighet kan också vara att den utsatte vid tillfället saknade juridiskt ombud.

Advokaten och advokatbyrån har givits möjlighet att bemöta kritiken. I ett svar hänvisas enbart till pågående prövning i advokatsamfundet. I en skrivelse dit menar Ylva Fransson att hon inte gjort något fel.

”Mitt agerande har på intet sätt varit i strid mot god advokatsed”, skriver hon.

Dock förklarade hon inte i svaret varför hon ställt nya krav efter förlikningen ingåtts.

 

MIKAEL LUNDH